סל הזמנות

  1. אין מוצרים בעגלה.

1. כללי

1.1. אתר חברת רינה צין בע”מ, ח.פ. 512343419 (להלן: “האתר”) הנו אתר רכישה באמצעות רשת האינטרנט המהווה חנות ONLINE למכירת מוצרים לצרכנים הן בישראל והן בעולם. בעלת האתר ומפעילתו היא חברת “רינה צין בע”מ”, ח.פ. 512343419 (להלן: “החברה”).

1.2. פעולה רכישה באתר, תהווה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים המוצעים באתר(להלן: “פעולה”).

1.3. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.4. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולת רכישה שתעשה על ידי רוכש/ת באתר (להלן- “הרוכש” ו/או “המזמין”), ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינו לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל את התקנון ולנהוג לפיו, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל פעולה ו/או שימוש באתר.

1.5. רוכש ו/או מזמין הבוחר לבצע פעולת רכישה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר והוא מקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.7. הרוכש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.8. צילומי ו/או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הנם לצורך המחשה בלבד ואינם מחייבים. מובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.

1.9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר, ומלאי זה משתנה מעת לעת.

1.10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

1.11. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי ו/או ביצוע רכישה באמצעות ‘PAYPAL’).

1.12. החברה רשאית להציע מעת לעת באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

1.13. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות המדיה הדיגיטלית. כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל חיבור אחר לאתר.

1.14. החברה איננה מתחייבת כי המחירים של הפריטים באתר הם מוזלים ממחירי הפריטים בנקודות מכירה ו/או חנויות ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר מוזל.

2. הזכות/כשרות להשתמש באתר

2.1. רשאי להשתתף בהליך פעולת רכישה באתר, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1. הרוכש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כן מצהיר הרוכש כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.

2.1.2. המזמין הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.

2.1.3. המזמין שמעוניין לבצע רכישה באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של החברה באמצעות דוא”ל ו/או טלפון קווי או נייד ו/או הודעות טקסט ו/או דואר ופקס בהתאם להוראות סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח 2008.

3. אופן המכירה

3.1. החברה מאפשרת לך לרכוש את מוצריה באמצעות האתר.

3.2. כדי לבצע פעולת רכישה באמצעות האתר יש לבחור את המוצר לרבות מידה, צבע וכמות. לאחר מכן, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי או אישור חב’ ‘PAYPAL’ (להלן: “מילוי טופס ההזמנה”).
כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע פעולת רכישת המוצרים באופן תקין. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק.

3.3. לאחר ביצוע הפעולה של אישור ההזמנה על ידי המזמין יתבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי וביצוע פעולת ה- CHECK OUT ע”י הלקוח ו/או אישור חב’ ‘PAYPAL’ לביצוע העסקה, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה. יודגש, כי הרכישה תושלם רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה ו/או אישור מחב’ ‘PAYPAL’ לביצוע העסקה. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך עד 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.

3.4. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

3.5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור ביצוע פעולת הרכישה ו/או אישור מחב’ ‘PAYPAL’, קרי סיום הליך הרכישה באופן תקין.

3.6. ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

3.8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה בטל’ 08-9327626, שלוחה 2, בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-17:00, לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע”י מבצע הפעולה וחברת האשראי ו/או חב’ ‘PAYPAL’ . במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי ו/או חב’ ‘PAYPAL’. ללא אישור סופי מחברת האשראי ו/או חב’ ‘PAYPAL’ על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה והחברה לא תהיה מחוייבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

3.9. ניתן להשלים את הרכישה ע”י מסירת פרטי אשראי למוקד ההזמנות הטלפוני של החברה. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הרוכש וקבלת אישור חברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

3.10. אישור פעולת הרכישה והתחייבות החברה לאספקה, מותנית בכך שהמוצר זמין במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יובהר שגם אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, 14.2 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולרוכש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הרוכש. הודעה בדבר ביטול עסקה עקב מחסור במלאי, תשלח למזמין באמצעות המייל שהקליד במהלך הליך הרכישה בתוך 2 ימי עסקים.

3.12. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

4. שיטת המכירה

4.1. המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. המזמין בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

4.2. במכירה רגילה רשאי המזמין לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות להשלים את פרטי כרטיס האשראי בטלפון דרך מוקד ההזמנות של החברה (מוקד שרות הלקוחות של החברה בטל’ 08-9327626, שלוחה 2, בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-17:00). מכירה תחשב והושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג החברה לבין המשתמש, מסר המשתמש את פרטיו ופרטי כרטיס אשראי וקיבל אישור הנציג בדבר אישור חברת האשראי וכי המכירה הושלמה.

5. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

5.1. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת ביצוע הרכישה. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף ההזמנה של המוצרים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות ‘PAYPAL’,כמפורט בתקנון דנן.

5.2 אספקת מוצר שנרכש על ידי המזמין לכתובת בחו”ל, תשלח באמצעות חב’ שליחויות בינלאומית שבחירתה נתונה לשיקול דעת החברה. מועד האספקה יהיה בתוך כ-10 ימי עסקים מרגע אישור עסקת הרכישה. עקב אזורי חלוקה שונים וכן זמני שילוח שונים בין ישראל לבין מדינות שונות בחו”ל, עיכוב נוסף של 3 ימי עסקים במועד אספקת המשלוח ליעד שהוקלד ע”י המזמין בחו”ל, לא יהא בגדר הפרה בעסקה שבין הרוכש לבין החברה.

5.2. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.

5.3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

5.4. המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח לבית הלקוח תוך שבעה ימי עסקים. כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח אלא אם נקבע אחרת ע”י החברה.

5.5 באזורים שבהם אין חלוקת דואר סדירה אחת ליום, עלולה שליחת המוצר הנרכש לארוך עוד 3 ימי עסקים נוספים מעבר לאמור לעיל.

תעריפי המשלוחים:

עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) שסכומה אינו עולה על 1000 ₪ – תעמוד על 38 ₪ דמי משלוח לכל חבילה.

עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) שסכומה עולה 1000 ₪יהיה ללא עלות משלוח (לחבילה אחת).

שליחות חוזרת מהמזמין (איסוף) במקרה של החזרה תעמוד על 38 שקלים.

שליחות חוזרת מהמזמין (איסוף ומשלוח חוזר) במקרה של החלפה תעמוד על 64 שקלים.

במקרה של פיצול הזמנה למספר חבילות יחולו תעריפי השליחות הנ”ל ביחס לכל חבילה ושווי הזמנתה. במקרה של פיצול ההזמנה למספר משלוחים ביוזמת החברה, יחולו תעריפי המשלוחים בהתאם לשווי ההזמנה הכוללת שביצע הלקוח במעמד ההזמנה.

רוכש מוזמן לאסוף את הזמנתו ללא תשלום בכתובת איסוף שתימסר במעמד ביצוע ההזמנה.

במקרה של פגם בתום לב במוצר שסופק ו/או טעות במשלוח, השליחה החוזרת תהיה על חשבון החברה.

הנהלת החברה שומרת על זכות לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.5. מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה שהוא יום קבלת האישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח ו/או מחב’ ‘PAYPAL’, (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג, עד השעה 17:00, רכישה שתבוצע לאחר השעה 17:00 תחושב שבוצעה ביום העסקים הראשון שלאחר מכן). החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

5.6. ויודגש כי, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הפריט/פריטים שנרכשו באריזתם המקורית, כשהיא שלמה ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא באמצעות שליח על חשבון הלקוח למרכז ההזמנות של החברה.
יודגש, כי בגד שנעשה בו שימוש לא ניתן יהיה להחזירו.
כן יצוין, כי בגד שסופק לרוכש ונטען על ידו שהגיע לידיו פגום, ניתן יהיה להחזירו לחברה בכפוף לבדיקה במעבדות החברה שהפגם שנפל בבגד נעשה במהלך הליך היצור ולא לאחר אספקתו ללקוח.

6. שירות לקוחות

6.1. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות בחברה.

6.2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני office@rinazin.com ובטלפון מס’ 08-9327626, שלוחה 2, וכן בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-17:00.

7. ביטולים

7.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.

7.2. ביטול עסקה/מכירה ע”י לקוח לפני משלוח המוצר:

7.3. במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני office@rinazin.com ללא חיוב כלשהו.

8. ביטול לאחר משלוח המוצר:

8.1. במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני office@rinazin.com תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.

8.2. החזרת או החלפת המוצר כפופה לכך שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש או התאמות אישיות עבור הלקוח וכל עוד לא נותקה התגית\תווית מן המוצר והמוצר נותר באריזתו המקורית ובארגז שבו סופק. בכפוף לתנאים המפורטים לעיל החברה תספק החזר כספי ללקוח בגין החזרת המוצר. עם זאת קבלת ההחזר מוגבלת להחזרה אחת ברצף בלבד.

9. ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

9.1. למרות שהחברה עושה כל שביכולה כדי שמוצר הנרכש על ידי הלקוח יהא תואם להזמנה, הרי שעל הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בדואר אלקטרוני office@rinazin.com לשירות הלקוחות של החברה, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

10. ביטול מכירה ע”י החברה והפסקת פעילות האתר:

10.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

10.2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

10.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

10.4. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.

10.5. מובהר בזאת כי הוראות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד העסקה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

11. אחריות ושרות

11.1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

11.2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

11.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

11.4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

11.5. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים או באביזרים הנמכרים באמצעות האתר.

11.6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

11.7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הרוכש סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 08-9327626, שלוחה 2, בימים א’-ה’ בין השעות 8:30-17:00 או בדואר אלקטרוני office@rinazin.com והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

12. קניין רוחני

12.1. כל זכויות הקניין הרוחני בחברה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

12.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של החברה מראש ובכתב.

12.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

12.4. החברה מאשרת לפרסם נתונים מתוך הנתונים המתפרסמים באתר של צד ג’, בכפוף לכך שמקור המידע יישמר ויצויין במפורש שהמידע / צילום נלקחו מאתר החברה. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה הרוחני.

12.5. החברה מתירה להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“DEEP LINK”), או לעמוד הבית בלבד. החברה תהיה רשאית להורות להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה הרוחני.

12.6. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

12.7. שם המותג של האתר, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של החברה וסימני המסחר שלה – הם כולם רכושה של החברה בלבד. ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

12.8. אייקונים (icons) וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

12.9. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

13. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

13.1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה ולמזמין להגיע למצב של השלמת עסקת הרכישה וכן לספק את המוצרים למזמין.

13.2. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הרוכש אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות ו/או לצורך שימוש מערכות אכיפת החוק כאשר עולה חשש לביצוע מעשים פליליים.

13.3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן DSS-PCI. עם זאת, בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.

13.4. בעת ההרשמה לאתר ובעת הזמנת מוצרים, יתבקש המזמין למסור את פרטיו האישיים האמיתיים, ובכלל זה: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והמזמין אינו בבית במועד אספקת המשלוח. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות המזמין, נתוני אמצעי התשלום שלך לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שבחרת. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לבצע פעולת רכישה באמצעות האתר.

13.5. יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי העיון באופן אוטומטי וממוחשב, כדי לשמש את החברה לצרכי בקרה וניהול שיווקי.

13.6. יתכן שלבחירת הלקוח תוצע אפשרות להרשמה לאתר. תהליך ההרשמה ככל שיוצע, יכיל דרישה לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו את הרוכש בעת רכישות חוזרות. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. אנא שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם וכן הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה.
ויודגש, כי ככל שיבוצע רישום בעת הליך ההזמנה, הדבר נועד להוות כלי יעיל מצד החברה מחד גיסא ומאידך גיסא של הרוכש, כדי לבצע רכישות חוזרות ונשנות באמצעות האתר באופן יעיל וקל.

13.7. הפרטים שימסור המזמין והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר ואישורך של מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי המזמין מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:

13.8. כדי לאפשר למזמין להשתמש בשירותים באתר;

13.9. כדי לזהות את המזמין במהלך כניסות חוזרות לאתר;

13.10. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה להתאים את האתר לדרישות המזמינים באתר וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. יצוין, כי המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הרוכש באופן אישי;

13.11. כדי לאפשר להנהלת האתר ליצור קשר עם המזמין ולשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע שזה ישוגר אל המזמין בהתאם להסכמה מפורשת שתינתן על ידו לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. המזמין יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר.

13.12. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;

13.13. ליצירת הקשר עם המזמין במידת הצורך;

13.14. לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הרוכש באופן אישי;

13.15. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

13.16. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הרוכשים האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:

13.18. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל.

13.19. אם המזמין הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם המזמין יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

13.20. אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין או את המידע אודותיו לצד שלישי; יצוין בהקשר זה, כי החברה לא תהא מחויבת להתנגד לבקשת צו משפטי למסירת פרטים אודות מזמין לידי צד ג’.

13.21. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המזמין לבין הנהלת האתר;

13.22. הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים, לרבות צדדי ג’ בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הרוכשים ללא הסכמתם המפורשת.

13.23. החברה רשאית להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של המזמין ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של המזמין יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המזמין יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המזמין, משך הזמן ששהה המזמין באתר, מהיכן הגיע המזמין אל האתר, מידע שהמזמין מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המזמין בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

13.24. מזמין שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.

13.25. הנהלת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה הרוכש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפותיו של הרוכש. לדוגמה, חברות אלה עשויות להציב עוגיות במחשב הלקוח ולשבץ “משואות רשת” (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה את הרוכש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של הנהלת האתר. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של הנהלת האתר ולהנהלת הנהלת האתר אין גישה לעוגיות שלהן. אם הרוכש מבקש לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, ניתן לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

13.26. הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

13.27. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

13.28. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.

14. תנאים נוספים

14.1. נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

14.2 בחלוף מספר דקות שאותן תגדיר החברה מעת לעת לפי שיקול דעתה שבהן לא נעשה שימוש ו/או השלמת ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח וזאת מרגע היכנסו של מזמין פוטנציאלי לאתר החברה, יבוצע ניתוק אוטומטי של המזמין מחיבורו לאתר.
לאחר הניתוק האוטומטי ייאלץ המזמין להיכנס לאתר החברה ולחדש את הליך פעולת הרכישה מצדו מההתחלה.
למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין הניתוק האוטומטי וחוסר שימוש בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כתוצאה מכך.

14.3. החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

14.4. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית משפט השלום ברחובות.

14.5. אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע”י החברה.

14.6. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

14.7. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

14.8. מובהר, כי כאשר הלקוח מצטרף לשרותי האתר או כחבר במועדון הלקוחות של הרשת אשר ממלא פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של הרוכש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של החברה.